ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ගරු කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මැතිතුමා, එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා ඇතුළු නිලධාරින් 2018-01-25 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නිරික්ෂණ චාරි

ගරු කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
 ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමා, එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා ඇතුළු නිලධාරින් 2018-01-25 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම
අධිකාරියේ නිරික්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගි වු අවස්ථාව ....................................