ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කුකුල් පැටව් බේදා දීම ............

 

 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධීකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනක් වයසැති කුකුල් පැටව් බේදා දීමේ වැඩසටහනක් 2021-07-22 වන දින හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දිළිඳු පවුල් 136 ක් සඳහා කුකුල් පැටව්න් 1336 දෙනෙකු බේදාදුන් අවස්ථාව .............................

 

 

 

 

 

 

 

41-6837 ලොරි රථය අළුත්වැඩියාව සඳහා මිළ ගණන් කැදවා ඇත. විස්තර ........

41-6837 ලොරි රථය අළුත්වැඩියාව  සඳහා මිළ ගණන් කැදවා ඇත.   

 

 

  
  

   

  

  
 

                                       

Sports brandsNike React Element 87

පසුගාමි ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන ගෘහස්ථ සත්ත්ව පාලන, සුළු ආර්ථික බෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය එස්.වියලේන්ද්‍රන් මැතිතුමා හා

 

පසුගාමි ග්‍රමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන ගෘහස්ථ සත්ත්ව පාලන, සුළු ආර්ථික බෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය එස්.වියලේනද්‍රන් මැතිතුමා
හා එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඒ.සේනානායක මැතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින් ගේ 2021-01-27 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ
සිදු කළ නිරික්ෂණ චාරිකාවේ විශේෂ අවස්ථා .......................

2021 වර්ෂයේ නව රාජකාරි ආරම්භ කිරිම

2021 වර්ෂයේ නව රාජකාරි ආරම්භ කිරිම 2021-01-01 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ප්රධාන කාර්යාල පරිශ්රයේදි පැවැති උත්සව අවස්ථාවේ විශේෂ
අවස්ථා, ආගමික වතාවත්වලට මුල් තැනක් දෙමින් කටයුතු ආරම්භ කරමින් රාජ්ය ප්රතිඥාව ලබා දුන් අතර එහිදි කොවිඩ් 19 රෝගය පිළිබඳ මහනුවර මහරෝහලේ සුවසන රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යය අනෝමා සිරිබද්දන මහත්මිය විසින් අධිකාරියේ මහත්ම මහත්මීන් දැනුවත් කරන ලදි. අධිකාරියේ වත්මන් සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා විසින් අධිකාරියේ සේවකයන්ට සුභ පතා උත්සව අවස්ථාව අමන්ත්රණය කරන ලදි.