ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම - බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය


 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ "සෞභාග්‍යයේ "  දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුගතව තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සහ වස විසෙන් තොර ආහාර වේලක්  සඳහා වු ජනතා අයිතිය තහවුරු කිරිම සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරිමේ වැඩසටහනේ බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය සඳහා ගොවීන් හට අවශ්‍ය කෘෂි උපකරණ බෙදාදීමේ වැඩසටහන 2022.03.15 පෙ.ව. 9.00  බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් ශ්‍රවණාගාරයේදී කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිකා වික්‍රමසිංහ මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙහිදි රු. 222,255.00 ක් වටිනා කෘෂි උපකරණ කට්ටල තෝරාගත් ගොවීන් 55 ක් අතරේ බෙදා හැරිණි. මෙම කෘෂි උපකරණ කට්ටලයක වටිනාකම  රු. 4041.00 වන අතර ඒම කට්ටලවලට උදළු තල, ඇඟලි 4 උදළු මුල්ලු, යකඩ මිට සහිත සවල්, ලීටර 10 ප්ලාස්ටික් මල් බාල්දි, අඟල් 1 රේක්ක අයත් වේ.  

මෙම උත්සවය සඳහා  කෘෂිකර්ම කැබිනට් අමාත්‍ය ගරු  මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමන්ගේ සම්බන්ධීකාරක නිලධාරි  රනිල් රාජපක්ෂ , බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් රම්‍යා ජයසුන්දර,  ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කේ.කේ. කරුණාරත්න,  නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණිෂ්ක කහපොල සහ කෘෂිකර්ම සංවර්ධන නිලධාරි උපුල් ජයතිලක යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගි වුහ.     

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ කළාප නිලධාරි කළාප කළමණාකරු අතුල සෙනෙවිරත්න  , ඒකක කළමණාකරුවන් වන ඒ.වි.කේ. අතුකෝරල , අයි.එස්. පල්ලේවත්ත යන මහත්ම මහත්මීන්  මෙම වැඩසටහන අධීක්ෂණය හා සම්බන්ධීකරණය සිදු කරනු ලැබීය. 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම - අඹන්ඟගකෝරලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය


 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ "සෞභාග්‍යයේ "  දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුගතව තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සහ වස විසෙන් තොර ආහාර වේලක්  සඳහා වු ජනතා අයිතිය තහවුරු කිරිම සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරිමේ වැඩසටහනේ අඹන්ඟගකෝරලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය සඳහා ගොවීන් හට අවශ්‍ය කෘෂි උපකරණ බෙදාදීමේ වැඩසටහන 2022.03.14 අඹන්ඟගකෝරලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ශ්‍රවණාගාරයේදී මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  පැවැත්විණ.

මෙහිදි රු. 258,624.00 ක් වටිනා කෘෂි උපකරණ කට්ටල තෝරාගත් ගොවීන් 64 ක් අතරේ බෙදා හැරිණි. මෙම කෘෂි උපකරණ කට්ටලයක වටිනාකම  රු. 4041.00 වන අතර ඒම කට්ටලවලට උදළු තල, ඇඟලි 4 උදළු මුල්ලු, යකඩ මිට සහිත සවල්, ලීටර 10 ප්ලාස්ටික් මල් බාල්දි, අඟල් 1 රේක්ක අයත් වේ.  

මෙම උත්සවය සඳහා  අඹන්ගඟකෝරලේ  ප්‍රාදේශීය සභාවේ  සභාපති එන්.යෝගරාජ් මැතිතුමා , කෘෂිකර්ම කැබිනට් අමාත්‍ය ගරු  මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමන්ගේ සම්බන්ධීකාරක නිලධාරි  රනිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්,  අඹන්ගඟකෝරලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්), ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කේ.කේ. කරුණාරත්න සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණිෂ්ක කහපොල යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගි වුහ.    

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ කළාප නිලධාරි ශාලිකා ගම්ලත් , ඒකක කළමණාකරුවන් වන එච්.එම්.යු.අයි.අබේවර්ධන, ඒ.ආර්.එම්.එච්.සී.එස්.රත්නායක,හා ඒ.ජී.සෙනෙවිරත්න  යන මහත්ම මහත්මීන්  මෙම වැඩසටහන අධීක්ෂණය හා සම්බන්ධීකරණය සිදු කරනු ලැබීය. 

      
      

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අර්ධ ගෘහාශ්‍රිත කුකුල් පාලන වැඩසටහන - 2022


 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ 2022 ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමීව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක වන අර්ධ ගෘහාශ්‍රිත කුකුල් පාලන වැඩසටහන අනුව මහනුවර දිසත්‍රික්කයේ ගඟඉහළකෝරලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ගොවි පවුල් 190 ක් සඳහා  රු. 760,000.00 වටිනා කුකුල් පැටවුන් 1900 ක් බෙදා දීමෙ උත්සවය  2022-02-27 දින පෙ.ව. 10.00 ට කෘෂිකර්ම කැබිනට් අමාත්‍ය මහින්දානන්ද
අළුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගම්පොල කුරුඳුවත්ත ග්‍රේහෙඩ් වතුයායේ දී පැවැත් විණ.

මෙම අවස්ථාවට ගඟඉහළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ධම්මික බණ්ඩාර මැතිතුමා, මධ්‍යම පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති අළුත්ගමගේ වීරසිංහ මැතිතුමා ගරු කෘෂිකර්ම කැබිනට් අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් චාමික ධර්මතිලක මැතිතුමා හා අනෙකුත් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිවරු හා නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වුහ.

 
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා , නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කණිෂ්ක කහපොල මැතිතුමා  මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වු අතර කළාප කළමණාකරු සුනිල් වික්‍රමගේ , ඒකක කළමණාකරුවන් වන මාධව පොන්සේකා, පසන් මධුරංග, හර්ෂ ණුවන් යන මහත්මයින් මෙම උත්සවය සංවිධානය තිබුණි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ පෝෂණීය තත්ත්වය නගා සිටුවීම, අදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස හා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා කුකුල් අතුරණු ලබා ගැනීමේ මුලික කරුණු පෙරදැරිව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

    

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම - උකුවෙල හා රත්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය (2)


 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ "සෞභාග්‍යයේ "  දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා ප්‍රචලිත කිරිමේ  වැඩසටහනට සමගාමීව  ශ්‍රී  ලංකා හදබිම අධිකාරියේ  ඉඩම් ඵලදායිතාවය උපරිම මට්ටමට ගෙනඒමේ  2021 වර්ෂයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන  වැඩසටහන අනුව  කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය  කරන  ගොවීන්හට  උපකරණ කට්ටල බේදාදීමේ උත්සවය පසුගිය දා (2022-01-25 දින)  පැවැත්විණ.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහණ දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  හා ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති රෝහණ පරාක්‍රම  දිසානායක මැතිතුමන් හා කෘෂිකර්ම කැබිනට් අමාත්‍ය ගරු  මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමන්ගේ සම්බන්ධීකාරක නිලධාරි  රනිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මාතලේ නගර සභා ශාලාවේදි පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථාවට , ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කේ.කේ. කරුණාරත්න,  උකුවෙල   ප්‍රාදේශීය ලේකම් එස්.එන්.කේ. සේරසිංහ හා රත්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් ආර්.රම්. රියල්දීන් යන මහත්මීන් සහභාගි වුහ.  

මෙම අවස්ථාවේදී උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ගොවීන් 82 ක් හා රත්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ගොවීන් 53 ක් සඳහා රුපියල් 545,535.00 වටිනා  ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දෙණු ලැබිණ.

කළාප කළමණාකරු ජි.වි.ඒ.කේ. පේරේරා  , ඒකක කළමණාකරුවන් වන පසන් මධුරංග සිල්වා , ඒ.ආර්.එම්.එච්.සී.එස්.රත්නායක, හා ජි.ජී.ඒ. සෙනෙවිරත්න  යන මහත්ම මහත්මීන් උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණි.