ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම මත ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් (4)

කෘෂිකර්ම අමාත්ය ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම මත ,ශ්රි ලංකා හදබිම අධිකාරිය මගින් කටුවන ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ අඩු ආදායම් ලාභි පවුල් වල පෝශණය නැංවීමේ අරමුණින් ගෘහාශ්රිත කුකුල් පැටවුන් බෙදාදීම ගරු අමාත්යතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් කටුවන ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදි

2022-09-20 සිදු කරන ලදී. මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍ර විතාන මහතා, නියෝජ්‍ය සභාපති ඉසුරු නාසලි ධනංජය මහතා , ඇතුළු අධිකාරියේ නිලධාරින් මෙම අවස්ථාවට සහභා ගි වුහ.  මීට අමතරව හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කයේ හදබිම අධිකාරිය මගින් ගෙවතු 500ක් වගාකිරීම සදහා ප්රතිලාභීන්හට අවශ්ය බීජ ලබාදීමද සංකේතවත් ලෙස සිදුවිය .
 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ දායකත්වයෙන් වාර්ෂිකව පවත් වනු ලබන බෝධිපුජාමය පුණ්‍ය කර්මය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ දායකත්වයෙන් වාර්ෂිකව පවත් වනු ලබන බෝධිපුජාමය පුණ්‍ය කර්මය ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතා මතිතුමා, විධායක අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එම්.කේ.කේ. කරුණාරත්න මැතිණිය ඇතුළු ඉහළ කළමණාකරණයේ නිලධාරින් හා සේවක මහතුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2022-08-08 වන දින ප.ව. 4-30 ට ගැටඹේ දියකපනා තොට විහාරයේදී පැවැත්වු අවස්ථාව.

 ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස ඉසුරු නිසල් ධනංජය මැතිතුමා 2022-08-02 වැනි දින

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස ඉසුරු නිසල් ධනංජය මැතිතුමා 2022-08-02 වැනි දින සුභ මොහොතින් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ කාර්යාල පර්ශ්‍රයේ දී වැඩභාරගත් අවස්ථාව.  මෙම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමා, විධායක අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එම්.කේ.කේ.කරුණාරත්න මැතිණිය, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණ්ෂ්ක කහපොල මැතිතුමා ඇතුළු ඉහළ කළමණාකරණයේ නිලධාරිහු සහභාගි වුහ.

 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමා සහභාගි වන සජීවි ගුවන් විදුලි වැඩසටහන


 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමා සහභාගි වන සජීවි ගුවන් විදුලි වැඩසටහන